Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
info:epasts [09.02.2018. 15:44]
toast
info:epasts [19.10.2018. 13:56] (current)
toast
Line 9: Line 9:
   * SMTP serveris ar **TLS (Secure)** piekļuvi: **mail.tosteris.com**   * SMTP serveris ar **TLS (Secure)** piekļuvi: **mail.tosteris.com**
   * SMTP servera ports: 465 vai 587 (Outlook gadījumā)   * SMTP servera ports: 465 vai 587 (Outlook gadījumā)
-  * SMTP servera SSL sertifikāts:​ [[http://​tosteris.lv/​mail.crt]] (parakstījis [[http://​www.cacert.org/​|CAcert]] - pirms izmantošanas vēlams uz sava datora uzstādīt CAcert root sertifikātu:​ [[http://​www.cacert.org/​certs/​root.crt]]) 
- 
-Šajā saitē pieejama informācija par to, kā pievienot SSL sertifikātus Windows vidē: [[http://​support.real-time.com/​windows/​email/​ssl-cert.html]] 
- 
----- 
- 
-**Uzmanību!** Ja jums ir iPhone ar iOS versiju jaunāku par 10.2, tad pie SSL sertifikātu maiņas var būt nepieciešams izpildīt [[https://​discussions.apple.com/​message/​31257304#​message31257304|šajā saitē]] aprakstītās darbības. 
  
 ---- ----